E15 JAZZ SESSIONS – Faye Patton/Ese Okorodudu/Michele Drees Trio. @ Stratford Circus