Pete Oxley and Nicholas Meier @ Fougou Jazz at Churston Golf Club