Hull Jazz Festival: Alina Bzhezhinska Inspiration Quartet